Međunarodna suradnja / Odbor regija

Odbor regija savjetodavno je tijelo Europske unije koje predstavlja europske regionalne i lokalne vlasti. Čine ga izabrani lokalni i regionalni predstavnici iz svih 28 država članica. Oni u Odboru regija iznose svoja mišljenja o zakonodavstvu EU-a koje izravno utječe na regije i gradove.

Odbor regija omogućuje regijama i gradovima da službeno iznesu svoje stavove u zakonodavnim postupcima EU-a i tako osigurava poštovanje položaja i potreba regionalnih i lokalnih vlasti.

Članovi Odbora regija izabrani su predstavnici u lokalnim ili regionalnim tijelima vlasti. Svaka država predlaže članove po svojem izboru, a Vijeće EU-a imenuje ih na petogodišnje mandate, koji se mogu obnoviti. Broj članova po državi ovisi o broju stanovnika te države.

Članovi iz jedne države čine nacionalno izaslanstvo koje odražava političku, geografsku, regionalnu i lokalnu ravnotežu te države.

 

PREDSTAVNICI U ODBORU REGIJA

-u mandatu do polovice 2019. godine

Članovi:

1. Nikola Dobroslavić, župan Dubrovačko-neretvanske županije, voditelj hrvatskog izaslanstva

2. Goran Pauk, župan Šibensko-kninske županije

3. Danijel Marušić, župan Brodsko-posavske županije

4. Valter Flego, župan Istarske županije

Zamjenici:

1. Darko Koren, župan Koprivničko-križevačke županije

2. Matija Posavec. župan Međimurske županije

3. Alojz Tomašević, župan Požeško-slavonske županije

4. Jasna Petek, zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije

 

Koordinatori: Marko Ercegović, Udruga gradova

                        Mladen Ivanović, Udruga općina