Novosti / Vijesti iz članica

  • Istarska županija

Informacija: Rezultati devetog ispitivanja kakvoće mora na plažama Istarske županije u 2015. godini

Sukladno kalendaru uzorkovanja, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, u periodu od 7. do 12. rujna 2015. godine, proveo deveto redovno uzorkovanje mora na plažama Istarske županije. Ukupno je uzorkovano 203 uzoraka mora na plažama od Savudrije do Brseča. Na 199 mjernih mjesta, ili u 98,03 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora dok je na 4 mjerna mjesta ili u 1,97 % uzoraka zabilježena zadovoljavajuća kakvoća mora. U niti jednom uzorku nije zabilježena dobra kakvoća mora ili more podobno za kupanje i rekreaciju. Zadovoljavajuća kakvoća mora, ili plaže obilježene žutom točkom u prikazu na web stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode (http://www.izor.hr/kakvoca/) i Istarske županije (www.istra-istria.hr) potvrđene su na lokacijama koje su bile također zadovoljavajuće u VIII uzorkovanju i nalaze se na području oko Porečke luke i Peškere. To su plaže na otoku Sv. Nikola, plaža Istok i plaža Oliva, plaža Peškera sa lijeve strane uvale i plaža ispod hotela Rivijera. Tijekom uzorkovanja temperatura zraka se kretala od 15 do 25 0C, a temperatura mora od 22 do 24 0C.