Novosti / Vijesti iz članica

  • Koprivničko-križevačka županija

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine proizvodne namjene – postrojenje tvornice za proizvodnju agregata za potrebe proizvodnje betona i betonskih proizvoda,Drnje (Drnje) i Botovo (Botovo)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.10.2019 od 08:00 – 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba broj 45, I. kat.