Novosti / Vijesti iz članica

  • Splitsko-dalmatinska županija

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za reciklažno dvorište na kat.čest.zem. 3086/1, 3093 k.o.Solin

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za reciklažno dvorište na kat.čest.zem. 3086/1, 3093 k.o.Solin