Novosti / Vijesti iz članica

  • Krapinsko-zagorska županija

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom - VEC-metali d.o.o.

Trgovačko društvo VEC-metali d.o.o., Zabok, Grabrovec 162a podnijelo je zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom na lokaciji u Zaboku, 162a, na zemljištu k.č. broj 811/2 k.o. Zabok.