V. Forum Regija / Paneli

Panel 1: Revitalizacija napuštenih industrijskih i gospodarskih objekata

Hrvatska u svom vlasništvu ima znatan broj napuštenih vojnih objekata koji u ovom trenutku predstavljaju „mrtve kapitale“. Kad im se pridodaju i napušteni gospodarski objekti, jasno je da je riječ o golemom potencijalu koji se može i treba staviti u službu razvoja jedinica lokalne i regionalne samouprave. Poljska je također u nasljedstvo dobila veliki broj takvih objekata, ali ih je uspješno prenamijenila za druge svrhe. Izvrstan primjer revitalizacije industrijskih i gospodarskih objekata je prenamjena i razvoj rudarskih i brodograđevnih područja u Poljskoj.

Govornici: zamjenica maršaleka Šleskog vojvodstva Aleksandra Skowronek (Grad Katowice - revitalizacija rudnika), vijećnik skupštine Pomeranskog vojvodstva Jacek Bendykowski, vršitelj dužnosti ravnatelja Banke za državno gospodarstvo Miroslaw Panek, predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Vesna Kusin, župan Međimurske županije Matija Posavec, pročelnik Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan, ravnatelj Istarske razvojne agencije IDA dr.sc. Boris Sabatti

________________________________________________________________________________________________________

Panel 2: Specijalne ekonomske zone (SEZ) – ključ gospodarskog uspjeha Poljske

Poljska je, radi stimuliranja regionalnog razvoja, osnovala 14 specijalnih ekonomskih zona. Njihovo osnivanje rezultat je povezivanja potreba investitora s potrebama regije u kojoj su smješteni. Poduzetnici i poljoprivredni investitori potiču se na ulazak SEZ kroz porezne olakšice, ubrzavanje investicijskog procesa, posredovanje u odnosima s vlastima na lokalnoj i regionalnoj razini, odnosno kroz pomoć u osiguravanju svih preduvjeta nužnih za poslovanje. Jedan od najboljih primjera uspjeha specijalnih ekonomskih zona u Poljskoj je Specijalna ekonomska zona Katowice.

Doprinos SEZ-a je vidljiv kroz razvoj i korištenje novih tehnoloških rješenja u gospodarstvu, povećanje konkurentnosti dobara i usluga, razvijanje industrijskih potencijala i poljoprivrede te, u konačnici, kreiranju novih radnih mjesta i rastu gospodarstva.

Govornici: član Uprave Malopolskog vojvodstva Grzegorz Lipiec, predsjednik Regionalne gospodarske komore u Katowicama i potpredsjednik Poljske gospodarske komore Tadeusz Donocik, potpredsjednik uprave Specijalne ekonomske zone Katowice Andrzej Zabiegańskipredsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk, ravnateljica Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o. Gabrijela Žalac

________________________________________________________________________________________________________

Panel 3: Regionalna samouprava kao zamašnjak razvoja malog i srednjeg poduzetništva

Ova panel diskusija bavit će se mogućnostima regionalne samouprave u poticanju malog i srednjeg poduzetništva te ulogom regionalnih razvojnih agencija.

Govornici: ministar savjetnik i voditelj Odjela za promociju trgovine i ulaganja u Veleposlanstvu Republike Poljske u Republici Hrvatskoj Marek Łyżwapredsjednik Regionalne gospodarske komore u Katowicama i potpredsjednik Poljske gospodarske komore Tadeusz Donocik, maršalek Mazowieckog vojvodstva Adam Struzik, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove Krapinsko-zagroske županije Sanja Mihovilićpročelnik Upravnog odbora za gospodarstvo Zagrebačke županije Damir Fašaić, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Grada Zagreba Mirka Jozić

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Panel 1: The revitalization of derelict industrial and commercial facilities

Croatia owns a significant number of abandoned military facilities, which at the moment are "dead residence". When you add to them abandoned farm buildings, it is clear that this is a vast potential that can and should be put at the service of the development of local and regional government. Poland received a large number of such objects in the inheritance from the time of the Soviet Union, but also it successfully redefined them for other purposes. An excellent example of revitalization of industrial and commercial facilities is the conversion and development of mining and shipbuilding areas in Poland.

Speakers: deputy of maršalek of Silesia province Aleksandra Skowronek, alderman of the Assembly of the Pomerania province Jacek Bendykowski, president of the Polish economic bank Dariusz Kacprzyk, acting director of the Bank for the state's economy Miroslaw Panekpresident of Croatian county association and prefect of Šibenik-Knin county Goran Pauk, deputy of the mayor of the City of Zagreb Vesna Kusin, prefect of Međimurje county Matija Posavec, head of Department for regional development, infrastructure and project managing of Primorje-Gorski kotar county dr. sc. Ljudevit Krpan, director of Istrian Development Agency IDA dr.sc. Boris Sabatti

________________________________________________________________________________________________________

Panel 2: Special Economic Zone (SEZ) - the key to economic success of the Republic of Poland

In order to stimulate regional development, Poland established 14 special economic zones. Their establishment is the result of linking the needs of investors with the needs of the region in which they are located. Businessmen and agricultural investors are encouraged to enter the SEZ tax benefits, accelerating the investment process, intervention in relations with the authorities at the local and regional level, through helping to ensure all preconditions necessary for the business. One of the best examples of the success of special economic zones is Special Economic Zone of Poland, Katowice.

Contribution of Special Economic Zones is visible through the development and use of new technological solutions in the economy, increasing the competitiveness of goods and services, the development of industrial and agricultural potential, and ultimately the creation of new jobs and economic growth.

Speakers: member of the Little Poland province board Grzegorz Lipiec, president of the Regional economic chamber in Katowice and vice president of the the Polish economic chamber Tadeusz Donocik, vice president of board of Special economic zone Katowice Andrzej Zabiegański, board of  president of Croatian county association and prefect of Šibenik-Knin county Goran Pauk, director of Development Agency HRAST d.o.o. Gabrijela Žalac

________________________________________________________________________________________________________

Panel 3: Regional government as a driving force of development of Small and Medium Enterprises

This panel discussion will address the possibilities of regional governments in the promotion of Small and Medium Enterprises, and the role of regional development agencies.

Speakers: minister counsellor and head of Trade and investment promotion at the Polish Embassy in Croatia Marek Łyżwa, president of the Regional economic chamber in Katowice and vice president of the the Polish economic chamber Tadeusz Donocikmaršalek of Mazovia province Adam Struzikhead of Department for economy, agriculture, traffic, utility infrastructure and EU funds of Krapina-Zagorje county Sanja Mihovilić, head of Department for economy of Zagreb county Damir Fašaić, head of the City Office for Economy, Labour and Entrepreneurship of the City of Zagreb Mirka Jozić