Novosti / Vijesti iz članica

  • Splitsko-dalmatinska županija

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Dogradnja farme za proizvodnju konzumnih jaja u k.o. Tijarica

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš „Dogradnja farme za proizvodnju konzumnih jaja na k.č. 1787/8,1784/4 i 1787/2 k.o. Tijarica"