Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Održana 17. sjednica skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Održana 17. sjednica skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Sjednica je održana 31. ožujka 2015. pod predsjedanjem Petroslava Sapunara predsjednika Skupštine. Vijećnici su jednoglasno prihvatili odluke o dodjeli nagrada Splitsko-dalmatinske županije. Nagrade za životno djelo dodijeljene su prof.dr.sc. Branimiru Lukšiću (posmrtno), prof.dr.sc.fra Marijanu Mati Mandacu i Anđelku Rađi. Osobne nagrade dodijeljene su Ivici Bašiću, Petru Fabjanoviću, mr.sc. Ivanu Kozlici, Nikoli Listešu, Nenadu Vrandečiću. Skupne nagrade dodijeljene su Caritasu Splitsko-makarske nadbiskupije, Udruzi oboljelih od kolagenoza Split, Udruzi veterana Domovinskog rata 158. brigade i 6. domobranske pukovnije Hrvatske vojske, Vaterpolskom klubu „Jadran“ Split, te Viteškom alkarskom društvu Sinj. Usvojen je i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2014. Ukupno ostvareni prihodi od poslovanja iznose 433,7 milijuna kuna, a ukupno ostvareni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 429,6 milijuna kuna, pa ukupan višak prihoda iznosi 4,12 milijuna kuna. Ukupno ostvareni primici od financijske imovine iznose 3,7 milijuna kuna, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 7,8 milijuna kuna. Višak prihoda i primitaka iznosi 42 tisuće kuna, iz prethodnih razdoblja se prenosi 31,39 milijuna kuna te je višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 31,4 milijuna kuna. Donesen je Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2014. godinu, te Izvješće o radu župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 1. srpnja – 31. prosinca 2014. Skupština je donijela Odluku o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije, te Rješenja o imenovanju članova i zamjenika članova Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije.

Uvodno izlaganje za točku dnevnog reda Analiza turističke sezone 2014. godine na području Splitsko-dalmatinske županije i Osnovne smjernice za pripremu turističke sezone 2015., dao je direktor TZ SDŽ Joško Stella. Godina 2014. za hrvatski turizam predstavljala je godinu punu novih izazova. Ostala je zapamćena po rekordnom broju turističkih noćenja od vremena hrvatskog osamostaljenja i po ostvarenom godišnjem rastu svih važnih pokazatelja turističkog sektora. Statistika turističke sezone govori u prilog činjenici da je Dalmacija u 2014. godini postigla najveći turistički uzlet. Gledajući ukupna ostvarenja turističkog prometa u pogledu dolazaka turista, udio Splitske rivijere iznosi 44%, Makarske rivijere 33%, otoka Hvara 11%, otoka Brača 9%, Visa 1% i Zagore 2%. Ovogodišnja turistička sezona posebice je pokazala dobre rezultate na području Splitske rivijere (posebice grad Split), otoka Hvara i Zagore. Višegodišnji napori u preobrazbi Splita iz tranzicijskog odredišta u vrhunski europski grad i dalje daju izuzetne rezultate, što potvrđuju i ostvarenja u svim segmentima turističkog poslovanja. Kao i svih proteklih godina, smještajni kapaciteti splitskoga turizma i dalje su veliki problem, koji se svako ljeto “gasi“ otvaranjem novih privatnih apartmana te podizanjem kvalitete privatnog smještaja koji je posebno popularan među turistima. Prema podacima lokalnih ureda turističkih zajednica regije, najveći broj noćenja domaćih i stranih turista u prvih deset mjeseci 2014. zabilježen je u odredištima Makarske rivijere – Makarska i Baška Voda, na području grada Splita i Omiša. U 2014. godini sektor se suočio s povećanjem međustope PDV-a za turizam s 10 na 13 posto, što nije bio stimulativan i konkurentan potez, posebice što nije prošla ni godina dana otkako je uvedena stopa od 10 posto.

Prihvaćeno je Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2014. godini na području Splitsko-dalmatinske županije. Skupština je donijela Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2015., Odluku o mjerilima i kriterijima za izdvajanje sredstava za financiranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije u 2015., odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova Splitsko- dalmatinske županije u 2014. godini te odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije u 2015. godini. Vijećnici su jednoglasno donijeli Odluku o odobravanju sredstava za opremanje Integrirane operacijske dvorane Kliničkog bolničkog centra Split, Klinika za kirurgiju.  Donesen je Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o visini zakupnine za ordinacije opće i dentalne medicine, pedijatrijske ordinacije, specijalističke ginekološke ordinacije i laboratorijsku dijagnostiku u zakupljenim prostorima Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Zaključak o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Splitsko-dalmatinske županije te Program potpore Lokalnim akcijskim grupama na području Splitsko-dalmatinske županije (2015.-2017). Prihvaćeno je Izvješće o ostvarenju Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2014. godini. Donesene su odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Split, predio Trstenik-ispred hotela Split, davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio uvala Pokonji dol,  davanjukoncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne namjene – izgradnje i korištenja katoličke crkve, pastoralnog centra i dječjeg vrtića na dijelu k.o. Trogir, predio Brigi, Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu postavljanja i korištenja naprava za uzgoj morske ribe (lubina i komarči) na dijelu k.o. Milna, predio uvala Maslinova,  Odluka o utvrđivanju morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2015. godini te Zaključak o očitovanju na ponudu za pravo prvokupa suvlasničkog dijela (1/8) z.k.č.br. 3911/1 k.o. Hvar (z.k.ul.br. 3477), u naravi pašnjak i šuma, površine 155.230,00 m2, upisane u Zemljišne knjige Općinskog suda u Starom Gradu.

(dalmacija.hr)