Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Stručno osposobljavanje u Hrvatskoj zajednici županija

Stručno osposobljavanje u Hrvatskoj zajednici županija

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine” broj 57/12. i 120/12.) i Statuta Hrvatske zajednice županija., objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa prema Članku 6. stavak 2. podtočka 1. ZOPZ-a u trajanju do 12 mjeseci u Hrvatsku zajednicu županija


Polaznik nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Stručno osposobljavanje provodi se na vrijeme od 12 mjeseci.

1 (jedan) mag.nov ili mag. komunikologije, osposobljavati će se za obavljanje poslova iz područja novinarstva i komunikacija.

Traženi stupanj obrazovanja ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku odnosno stručnu spremu navedene struke.

U prijavi treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, MBG i OIB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela za kontakt).

Osim prijave, kandidati/kandidatkinje obavezno prilažu:
- životopis,
- presliku isprave (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu (“Narodne novine” broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93. i 130/11.)
- presliku diplome/svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
- izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali se prije sklapanja pisanog ugovora moraju dostaviti na uvid originalni dokumenti.

Osim navedenih uvjeta, svi kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
- osobe koje su već bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju ne mogu se ponovno uključivati u istu.
- osobe koje imaju više od godinu dana staža u na poslovima iste/srodne djelatnosti, ali iste razine obrazovanja, ne mogu se nakon programa dodatnog/dopunskog obrazovanja uključivati u stručno osposobljavanje za rad jer se smatra da su osposobljene za samostalan rad.
- osobe se uključuju u stručno osposobljavanje za rad samo u višoj stečenoj razini obrazovanja, osim kada se radi o osobama do 29 godina starosti koje same biraju u kojem zvanju će se stručno osposobljavati ukoliko će takvo stručno osposobljavanje povećati njihove šanse za zapošljavanje.
- da su prijavljeni u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana,
- da nemaju evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju duže od jedne godine u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentirani staž u mirovinskom osiguranju.

Na javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će poslani samo izabranim kandidatima za koje Zavod izda odobrenje o uključenju u Program stručnog osposobljavanja, sukladno svojim pravilima.

Prijave se zaprimaju do 31. listopada 2019. na adrese elektroničke pošte: tajnistvo@hrvzz.hr