Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • e-savjetovanja: Nacrt prijedloga zakona o proračunu

e-savjetovanja: Nacrt prijedloga zakona o proračunu

Zakonom o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15) uređuju se područja koja se odnose neposredno na planiranje, izradu, donošenje i izvršavanje državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uređuje se upravljanje imovinom i dugovima, upravljanje dugom općeg proračuna, zaduživanje i davanje jamstava, proračunski odnosi u javnom sektoru, proračunsko računovodstvo, proračunski nadzor i druga pitanja.

Odredbe Zakona djelomično se odnose na izvanproračunske korisnike, odnosno na izvanproračunske fondove, trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima država, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje, a koji se razvrstavaju u sektor općeg proračuna.

Važeći Zakon o proračunu  u najvećem je dijelu ostvario prvobitno postavljene ciljeve među kojima je uspostavljanje fiskalne discipline bio jedan od značajnijih. Ipak, razvoj učinkovitog i održivog sustava upravljanja javnim financijama zahtijeva institucionalni okvir koji će uz osiguranje fiskalne discipline, potrebne za makroekonomsku stabilnost, biti više usmjeren i na osiguranje strateške alokacije sredstava te učinkovitije pružanje javnih usluga. Također, potrebno je provesti usklađenja s Direktivom Vijeća 2011/85 EU od 8. studenoga 2011. o zahtjevima za proračunske okvire država članica. Povećanje učinkovitosti i transparentnosti proračuna uvodi se sukladno smjernicama Europske unije i Direktivi Vijeća 2011/85 EU od 8. studenoga 2011. o zahtjevima za proračunske okvire država članica, a uključuje standardizaciju terminologije i predviđa poboljšanja u planiranju, izvršavanju, izvještavanju i računovodstvu. U dijelu koji se odnosi na zaduživanje i upravljanje dugom, Zakon je usuglašen s najboljom europskom i međunarodnom praksom u tom području. 

Savjetovanje je otvoreno do 3. travnja 2020., a dostupan je na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13802