Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe: Uloga regija u implementaciji ciljeva održivog razvoja
  • Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe: Uloga regija u implementaciji ciljeva održivog razvoja
  • Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe: Uloga regija u implementaciji ciljeva održivog razvoja
  • Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe: Uloga regija u implementaciji ciljeva održivog razvoja
  • Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe: Uloga regija u implementaciji ciljeva održivog razvoja

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe: Uloga regija u implementaciji ciljeva održivog razvoja

Prvi dan plenarnog zasjedanja Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe zaključen je obraćanjem ministra uprave Ivana Malenice. Ministar je predstavio reformu javne uprave kojom se poslovi ureda državne uprave povjeravaju županijama. "Europska povelja o lokalnoj samoupravi jedan je od ključnih instrumenata Vijeća Europe koji je Hrvatska ratificirala. Lokalna samouprava pomaže osigurati sklad između građana kao pojedinaca i njihovih institucija te između lokalnih vlasti i središnje vlasti“, rekao je Malenica. Istaknuo je važnost središnjeg državnog portala koji je postao servis za sveobuhvatno javno informiranje – počevši od sustava e-pošte javnih usluga, administrativnih postupaka i civilne registracije, kao i nacionalni sustav identifikacije i autentifikacije.

"Namjera reforme sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave je da se izgradi administrativni kapacitet lokalnih jedinica i proširi opseg samouprave u područjima planiranja, financija i pružanja usluga", rekao je u zaključku ministar Malenica.

Na zasjedanju Odbora za regije Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe sudjelovali su predsjednik Hrvatske zajednice županija Goran Pauk i zamjenica župana Karlovačke županije Vesna Hajsan-Dolinar.

Predsjednik Pauk uključio se u raspravu o ulozi regija u implementaciji Ciljeva održivog razvoja, ističući da je cilj lokalne i regionalne samouprave izgradnja inkluzivnih i održivih društava kroz postizanje ciljeva održivog razvoja. Predsjednik je, na primjeru iz Šibensko-kninske županije, prezentirao kako je ispunjen cilj 13 - Odgovor na klimatske promjene. „Obalni plan predlaže viziju poželjne budućnosti obalnog područja Šibensko-kninske županije, kao i ključne politike i mjere upravljanja. Glavni joj je fokus prilagodba na klimatske promjene, upravljanje obalnim vodama i održivi  prostorni razvoj. U budućnosti želimo ponuditi platformu za održivi razvoj obalnog područja Šibensko-kninske županije koja se temelji na vodi kao njezinu temeljnom resursu, plavoj ekonomiji i pametnoj specijalizaciji“, istaknuo je Pauk. Za Plan integralnog upravljanja obalnim područjem kao primjer akcije za prilagodbu klimatskim promjenama, Šibensko-kninska županija dobila je 'Mediterranean Climate Change Adaptation Award' na 4. Europskoj konferenciji o prilagodbi upravljanja obalnim područjem (ECCA 2019) koja se održala u svibnju u Lisabonu.

Osim ciljevima održivog razvoja, Odbor za regije Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe raspravljao je o budućnosti regija u Europi i kulturnim rutama.

U nastavku plenarnog zasjedanja raspravljat će se o lokalnoj i regionalnoj demokraciji u Turskoj i Rusiji, zaštiti institucije ombudsamana te partnerstvu za lokalnu demokraciju.