Uk2 Scaled

ODRŽANA EDUKACIJA ZA ISKUSNE MENTORE IZ DJEČJIH VIJEĆA I FORUMA u okviru projekta “Utjecaj, a ne ukras” (Influence, not just a decoration!)

30.01.2024 13:24

Mentori su prošli niz radionica na teme: suradnja djece i odraslih u odlučivanju, uloga mentora kao osobe koja donosi promjenu u poticanju djece za dječju participaciju, kao i praktične vježbe i smjernice za sudjelovanje djece i mladih u radu savjetodavnih tijela, radnih skupina i na sastancima s odraslima (donositeljima odluka).

Ovaj je vikend (27.- 28.1. 2024.)  u Tuheljskim Toplicama održana i intenzivna dvodnevna edukacijaza 30 iskusnih mentora iz Dječjih vijeća i  foruma Hrvatske u okviru projekta “Utjecaj, a ne ukras” (Influence, not just a decoration). Kroz bogat program edukacije ojačali  smo mentore za rad s djecom u participativnim procesima. Uz iskusne voditeljice edukacije iz Hrvatske (Sanja Škorić, nacionalna koordinatorica Dječjih vijeća i foruma Hrvatske i prof. dr. sc. Ivana Borić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zagreb), kao i gostujućom predavačicom iz Slovenije trenerica Tanja Povšič, Zveza prijateljev mladine Slovenije) mentori su prošli niz radionica na teme: suradnja djece i odraslih u odlučivanju, uloga mentora kao osobe koja donosi promjenu u poticanju djece za dječju participaciju, kao i praktične vježbe i smjernice za sudjelovanje djece i mladih u radu savjetodavnih tijela, radnih skupina i na sastancima s odraslima (donositeljima odluka).

Iz programa izdvajamo radionice Radimo zajedno (Sanja Škorić) na kojoj su mentori dobili presijek najvažnijih domačih i EU dokumenata koji reguliraju pravo djece na odlučivanje i njihovo uključivanje. U radionicama Budi promjena (Tanja Povšič) na praktičan način mentori su osvijestili svoju ulogu, kao učitelja ili volontera u odnosu na mentora koji prenosi znanja o dječjoj participaciji, motivira grupu djece, zajedno s njima uočava probleme/potrebe, komunicira s donositeljima odluka i na kraju zajedno s djecom pokreće neku akciju, djeci važnu i izraslu iz dječjeg iskustva. Ujedno su prenesena i dugogodišnja iskustva rada mentora iz Slovenije s djecom i mladima u Otroškim parlamentima, sličnom posredničkom tijelu djece, kao i u Hrvatskoj što su Dječja vijeća i forumi.

Na kraju edukacije, mentori su prošli kroz praktičnu vježbu kako koristiti Smjernice za sudjelovanje  djece i mladih u savjetodavnim tijelima, radnim skupinama i na sastancima (prof. dr. sc. Ivana Borić), koje su upravo i nastale iz razgovora i istraživanja djece i mladih koji su iskazali da žele participirati i kako im je prilika da razgovaraju i surađuju s odraslima jako važna. Međutim, upravo pritom poručuju  da ne žele biti UKRAS, već da žele imati mogućnost UTJECATI na aktivnosti, procese i ishode. A odrasli kad žele uključiti djecu i mlade u savjetodavna tijela, radne skupine i sastanke, važno je prvo jasno definirati svrhu i cilj, odnosno odgovoriti na ključno pitanje: zašto ih žele uključiti te što time žele postići.