Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Regionalne razvojne agencije: glavni pokretači regionalnog razvoja

Regionalne razvojne agencije: glavni pokretači regionalnog razvoja

Hrvatska zajednica županija u suradnji s Hanza Mediom, Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj i portalom župan.hr organizira natječaj za izbor najboljeg EU projekta u Hrvatskoj. Projekte prijavljuju županijske razvojne agencije, a u Izboru sudjeluju EU projekti provedeni i /ili završeni u 2018. i 2019. godini. Prijave traju do 10. lipnja 2020. godine, a najbolji projekti birat će se u četiri kategorije: 1. Doprinos znanosti i inovacijama, 2. Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici, 3. Doprinos prekograničnoj suradnji, i 4. Doprinos poduzetništvu, a dodjela nagrada održat će se početkom listopada 2020. godine na Danima europskih fondova i regionalnog razvoja.

Koje su to regionalne razvojne agencije, što ih pokreće te kako utječu na regionalni razvoj, pročitajte u nastavku.

1. Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije

Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko - bilogorske županije osnovana je 2002. godine s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja kao regionalni koordinator za Bjelovarsko-bilogorsku županiju.

Misija RRA Bjelovarsko-bilogorske županije je „Širenje poduzetničkog duha, promicanje regionalnih potencijala privlačenjem stranih i domaćih ulagača, potpora razvoju poduzetništva, pronalaženje prihvatljivog investicijskog kapitala, pružanje savjetodavnih usluga i stručne pomoći u poslovanju, te kontinuirano stručno usavršavanje i edukacija“, a vizija „Biti centralna institucija na razini županije koja će djelovati kao glavni promotor razvoja i poticanja poduzetništva osmišljavanjem i provedbom projekata koji potiču regionalni razvoj, a ujedno i čvrst oslonac poduzetnicima županije u kreiranju poslovnog subjekta.“

 

2. CTR - Razvojna agencija Brodsko-posavske županije

Centar za tehnološki razvoj - Razvojna agencija Brodsko - posavske županije čini neizostavni dio poduzetničke infrastrukture u Brodsko-posavskoj županiji te pruža specijalizirane oblike pomoći lokalnoj i područnoj samoupravi u izradi i provođenju poduzetničkih i razvojnih projekata.

Kao svoju misiju navode: „Djelovanje i aktivnost Centra za tehnološki razvoj - Razvojne agencije BPŽ d.o.o. usmjerene su na postizanje održivog povećanja životnog standarda za sve stanovnike Brodsko-posavske županije. CTR ostvaruje svoju misiju prepoznavanjem lokalnih preduvjeta za ekonomskim razvojem, zapošljavanjem i podizanjem konkurentnosti gospodarstva Brodsko-posavske županije u odnosu na okruženje.“, a vizija im je: „Postati prvi izbor poduzetnicima, javnom i civilnom sektoru društva u dostizanju njihovih ciljeva te imati presudnu ulogu u  povećanju konkurentnosti gospodarstva Brodsko-posavske županije.“

 

3. Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA

Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA osnovana je 2006. godine u Dubrovniku, na inicijativu Dubrovačko-neretvanske županije. Osnovna uloga agencije je postizanje ravnomjernog i održivog razvoja Županije, unaprjeđenje i koordinacija postojećih razvojnih aktivnosti u skladu s potrebama regije, nacionalnim potrebama i zahtjevima Europske unije te planiranje budućnosti gospodarskog razvoja sa susjednim regijama.

 

4. Istarska razvojna agencija - IDA

Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o. osnovana je 1999. godine kao prva regionalna razvojna agencija u Republici Hrvatskoj te kao ključno operativno tijelo za provedbu razvojnih programa Istarske županije. Misija im je: „Kreiranje i provedba mjera za razvoj poduzetništva s ciljem podizanja konkurentnosti gospodarstva Istarske županije.“ Svoju viziju vide kao: „IDA je dinamična, fleksibilna, inovativna razvojna agencija orijentirana na razvoj Istarske županije kao gospodarski konkurentne regije visokog životnog standarda.“

 

5. Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije osnovana je s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja na razini područne (regionalne) samouprave, s misijom: „Objediniti prioritete i mjere sa područja gospodarstva, prirodnih i kulturnih potencijala, poljoprivrede i zaštite okoliša, ljudskog potencijala, kvalitete života, međunarodne i prekogranične suradnje, usmjerene na potrebe županije, jedinica lokalne samouprave, javnih institucija, javnopravnih tijela i tijela s javnim ovlastima.“

 

6. PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije je regionalni koordinator i središnja ustanova za koordinaciju upravljanja razvojem u Koprivničko-križevačkoj županiji, s misijom „Stvaranja preduvjeta za kvalitetno upravljanje razvojem u Koprivničko-križevačkoj županiji kroz izradu, provedbu, praćenje i izvješćivanje o provedbi županijskih strateških dokumenata i razvoj partnerstva dionika javnog, gospodarskog i civilnog sektora te akademske zajednice.“

 

7. Zagorska razvojna agencija

Osnovana 2018. godine, Zagorska razvojna agencija je pokretač i promotor održivog društvenog i ekonomskog razvoja Krapinsko-zagorske županije temeljenog na partnerstvu. Aktivna je u tri glavne dimenzije poslovanja: 1. politika regionalnog razvoja, 2. jačanje cjelokupnog društveno-ekonomskog razvoja sukladno strateškim planovima Krapinsko-zagorske županije, i 3. aktivnosti međunarodne suradnje.

 

8. Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA

Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA osnovana je 2008. godine sa zadaćom poticanja, provedbe i koordinacije aktivnosti regionalnog razvoja, stvaranja pozitivne klime za ulaganje i poduzetništvo s ciljem ostvarenja gospodarskog i društvenog razvitka Ličko-senjske županije.

 

9. Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA

Misija Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, kako je oni vide, glasi: „Kao regionalni koordinator predano i s entuzijazmom pružamo stručnu podršku regionalnom razvoju Međimurja. RAZVOJ je za nas ključna riječ. Bavimo se strateškim planiranjem kao preduvjetom usmjerenog razvoja, zatim razvojem gospodarstva, poljoprivredom i ruralnim razvojem te razvojem ljudskih potencijala. Pobornici smo konstruktivnih prijedloga i uvažavanja različitih stajališta i interesa. Odlikuje nas visoka radna etika i težnja izvrsnosti, kao i spremnost na prihvaćanje izazova i kreativnost u rješavanju problema.“ Vizija REDEA-a je „Biti poželjan partner koji predviđa razvojne trendove i vodi Međimurje korak ispred drugih.“

 

10. Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije za sebe kaže: „Kao regionalni koordinator naš zadatak je izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje županije te pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.“

 

11. Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA

Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA osnovana je 2010. godine radi unaprjeđenja gospodarskog i društvenog razvoja županije.

Misija PANORA-e glasi: „Naša misija je poduprijeti regionalni razvoj kroz koordinaciju regionalnih dionika vezano za stvaranje i implementaciju programa i projekata od regionalnog značaja te dizajniranje i implementaciju Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije.“ A Vizija im je: „U partnerstvu s javnim, privatnim i civilnim sektorom naš cilj je dostići viziju određenu Županijskom razvojnom strategijom Požeško-slavonske županije: „Požeško-slavonska županija - zelena i zlatna, županija zadovoljnih ljudi.“

 

12. Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije

Javnu ustanovu „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“, osnovala je krajem 2017. godine Primorsko-goranska županija, sa svrhom koordinacije i poticanja održivog ravnomjernog regionalnog razvoja županije, te privlačenja potencijalnih ulagača u ključnim djelatnostima karakterističnim za razvoj tog područja. Djelovanje Agencije temeljeno je na viziji razvoja Primorsko-goranske županije koja glasi: „Primorsko-goranska županija je konkurentna, održiva i društveno pravedna regija poželjna za život i rad.“

 

13. Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA osnovana je 2006. i provodi niz aktivnosti od općeg interesa, koje se temelje na: stručnim i savjetodavnim uslugama za pripremu i provedbu projekata, stručnim i savjetodavnim uslugama za projekte energetske učinkovitosti, u radu s poduzetnicima kroz savjetovanje i informiranje, te pomoć prilikom pisanja poslovnih planova, projekata i programa  kao i organiziranje edukacija za udruge, zadruge, ustanove, škole, djelatnike lokalne samouprave i druge.

 

14. Javna ustanova RERA S.D.

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije osnovana je 2011. godine radi obavljanja poslova od javnog interesa s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje Splitsko-dalmatinske županije.

 

15. Razvojna agencija Šibensko-kninske županije

Šibensko-kninska županija je 1998. godine osnovala Centar za poduzetništvo, koji je započeo s djelovanjem 1999. godine. U početku su osnovne aktivnosti bile iz područja poticanja poduzetništva, a s vremenom se započelo i s pripremom i provedbom regionalnih razvojnih projekata. RRA Šibensko-kninske županije je članica Koordinacije Regionalnih razvojnih agencija regije Jadran (RAJ), a od 2012. godine djeluje kao Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije.

 

16. AZRA Agencija za razvoj Varaždinske županije

AZRA je osnovana da bi se osigurao optimalan razvoj Varaždinske županije, u skladu s razvojnim prioritetima Županije. Vizija AZRA-e je: „Postati dinamična, inovativna i prepoznatljiva razvojna agencija na razini jugoistočne Europe koja sustavno podiže kvalitetu života i životni standard varaždinske regije kroz poticanje vibrantnog, raznolikog i održivog razvoja.“, a misija koju navode je: „Promovirati i podržavati održivi gospodarski i socijalni rast varaždinske regije kroz pružanje stručne pomoći nositeljima razvoja prilikom provođenja aktivnosti usmjerenih na stvaranje visoko obrazovane, prilagodljive, učinkovite, inkluzivne i konkurentne regije.“

 

17. VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije osnovana je 2008. godine. Ciljevi Razvojne agencije VIDRA proizlaze iz njene misije, vodeći računa o stupnju razvoja, specifičnim potrebama i zahtjevima lokalnog okruženja odnosno okruženja na nivou županije i šire regije: 1) ruralni i regionalni razvoj Županije i šire regije; i 2) povećanje konkurentnosti gospodarstva na području Županije.

 

18. Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije osnovana je 2017. godine, s misijom: „Javna ustanova Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije djeluje s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja Vukovarsko-srijemske županije.“ Vizija RA VSŽ je, s ciljem gospodarskog i društveno-socijalnog razvoja županije, kroz ulogu regionalnog koordinatora biti najznačajnija razvojna institucija na području Vukovarsko-srijemske županije kao i biti koordinator razvoja regije Slavonije, Baranje i Srijema u suradnji s regionalnim koordinatorima ostale četiri slavonsko-baranjsko-srijemske županije.

 

19. ZADRA NOVA – Agencija za razvoj Zadarske županije

Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator obavlja poslove i aktivnosti sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, gdje je definirano kako su regionalni koordinatori javne ustanove koje obavljaju poslove od javnog interesa te su osnovane s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja.

 

20. Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije

Misija RRAZŽ je biti ključni nositelj i izvršitelj u planiranju i provedbi svih značajnijih razvojnih aktivnosti u Zagrebačkoj Županiji, kako na razini Županije tako i JLS, a time i važan akter i promotor u upravljanju županijskim i regionalnim razvojem. Strateška vizija RRAZŽ je podrška porastu životnog standarda stanovnika Županije i stvaranje zaposlenja izradom i implementacijom kvalitetnih projekata na području potpore razvoju malih i srednjih proizvodnih tvrtki, poljoprivrede i turizma.

 

21. Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja

Javna ustanova “Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja” osnovana je 2018. godine, a kroz ulogu regionalnog koordinatora želi biti najznačajnija razvojna institucija i koordinator razvoja na području Grada Zagreba. U svom radu vodi se vizijom Grada Zagreba - „Grad Zagreb ‐ urbani inkubator održivih koncepata, poduzetništva i novih vrijednosti.