Slider Image

Bjelovarsko-bilogorska županija

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu višeg stručnog suradnika za školstvo i projekte u Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Bjelovarsko-bilogorske županije

23.02.2024 08:43

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE

DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE

KLASA: 112-02/24-01/07

URBROJ: 2103-15-24-1

Bjelovar, 23.02.2024.


Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i obrazovanje Bjelovarsko-bilogorske županije, raspisuje


JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu višeg stručnog suradnika za školstvo i projekte u Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Bjelovarsko-bilogorske županije

- 1 izvršitelj/ica

- na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca


Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, za prijam u službu:

- punoljetnost

- hrvatsko državljanstvo

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:

- sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski studij iz područja društvenih znanosti ili stručni diplomski studij iz područja društvenih znanosti,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i na EU projektima,

- poznavanje rada na računalu,

- položen državni ispit

Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od rasporeda na radno mjesto.

U službu ne može biti primljen kandidat/kinja za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni/e priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

- zamolbu,

- životopis,

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

- elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili preslik osobne iskaznice),

- presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu,

- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),

- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

- potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl.).

Prijavom na natječaj, pristupnici postupka prijma u službu na neodređeno vrijeme su suglasni da Bjelovarsko – bilogorska županija kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Kandidati su dužni u životopisu detaljno opisati poslove koje su do sada radili kako bi se usporedbom opisa poslova radnog mjesta na koje su se javili moglo utvrditi ispunjavaju li propisani uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.

Za kandidate/kinje prijavljenje na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za provjeru navedeni su na web stranici www.bbz.hr. Na web stranici www.bbz.hr. i oglasnoj ploči (Bjelovarsko-bilogorska županija, dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, I.kat) objavit će se mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti. Nezaposlene osobe iz članka 101. stavka 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog javnog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapo....

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9. navedenog Zakona.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 47. navedenog Zakona.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Bjelovarsko-bilogorska županija, dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, s naznakom : « Natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za školstvo i projekte ».

Kandidati/kinje će o rezultatima izbora biti obaviješteni/e u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


PROČELNICA

Andrea Prugovečki Klepac


https://bbz.hr//doc/usluge/Obavijest-uz-natječaj_2024-02-23-074831_jvok.pdf
Vidi izvornu objavu