Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Održana prezentacija rezultata projekta „Ujednačavanje socijalnih naknada na lokalnoj razini s ESSPROS metodologijom“

Održana prezentacija rezultata projekta „Ujednačavanje socijalnih naknada na lokalnoj razini s ESSPROS metodologijom“

U Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijanu politiku u petak, 21. rujna je održana prezentacija rezultata projekta „Ujednačavanje socijalnih naknada na lokalnoj razini s ESSPROS metodologijom“. Važnost ovog Projekta je u korištenju prikupljenih podataka o socijalnim naknadama koje osigurava lokalna (regionalna) samouprava za daljnje analize i planiranja budućih politika u području socijalnih naknada koje će biti usmjerene na postizanje transparentnijeg, učinkovitijeg i pravednijeg sustava socijalne zaštite, a sve u skladu s preporukama Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku i Nacionalnog programa reformi Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Nakon uvodnih riječi predstavnika Ministarstva i Europske komisije, izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić se osvrnuo na izdatke za socijalnu zaštitu jedinica lokalne i područne samouprave u Hrvatskoj 2017. godine. Prema nalazima istraživaja, ukupni izdaci za socijanu zaštitu svih JLP(R)S u Hrvatskoj prema ESSPROS metodologiji ispod su 0,9% BDP-a u 2017. godini. Većina sredstava socijalne zaštite u svim županijama koncentrirana su u funkciji Obitelj/djeca, a slijede ju funkcije Starost, Socijalna isključenost, Invaliditet i Bolest/zdravstvena skrb. Prema izdacima za socijalnu zaštitu u proračunu ističu se Šibensko-kninska županija, Istarska županija, Sisačko-moslavačka županija, Grad Zagreb i Dubrovačko-neretvanska županija.

U nastavku je prof. dr. sc. Zoran Šućur prezentirao strukturu primitaka socijalne zaštite u JLP(R)S. Tako u županijama imamo prihode od opće države, primitke od imovine i ostale primitke (uglavnom sredstva EU fondova). U povlačenju sredstava EU fondova za ovo područje najučinkovitija je Međimurska županija, a slijede ju Zagrebačka županija, Splitsko-dalmatinska županija, Sisačko-moslavačka županija, Dubrovačko-neretvanska županija i Virovitičko-podravska županija.